گزارش کار شیمی عمومی 2

 

 گزارش کار شیمی  عمومی ۲


 

1. بررسی کاتیون های دسته ی IIB و IIA (گروه مس و آروماتیک )      

2. بررسی کاتیون های دسته ی IIIB ( گروه روی )                           

3. بررسی کاتون های دسته ی V ( گروه کلسیم )                             

                                         دانلود 

نمونه های دیگه از گزارش کار شیمی عمومی 2

 

1. شناسایی و جداسازی یون های گروه I  ( گروه نقره )                           

2. شناسایی و جداسازی یون های گروه II  ( گروه مس - آرسنیک )           

3. شناسایی و جداسازی یون های گروه III  ( گروه نیکل -آلومینیوم )          

4. شناسایی و جداسازی یون های گروه IV وV و آنيون ها                        

                                 دانلود